thứ 726092020

Phổ biến pháp luật

CÁC NỘI DUNG, CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN VỀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Bộ luật Hình sự

2. Bộ luật Tố tụng hình sự

3. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

4. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

5. Luật An toàn thông tin mạng

6. Luật Trưng cầu ý dân

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

8. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

9. Luật Đường sắt

10. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

11. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

12. Luật An ninh mạng

13. Luật Tố cáo

14. Luật Đo đạc và Bản đồ

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

16. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

17. Luật Quốc phòng

18. Luật Công an nhân dân

19. Luật Đặc xá

20. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

21. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

22. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

23. Luật Chăn nuôi năm 2018

24. Luật Trồng trọt năm 2018

25. Luật Cảnh sát biển Việt Nam

26. Luật Thi hành án hình sự

27. Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Đề cương giới thiệu Bộ luật Hình sự

2. Đề cương giới thiệu Bộ luật Tố tụng hình sự

3. Đề cương giới thiệu Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

4. Đề cương giới thiệu Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

5. Đề cương giới thiệu Luật An toàn thông tin mạng

6. Đề cương giới thiệu Luật Trưng cầu ý dân

7. Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

8. Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hõ trợ trợ

9. Nội dung cơ bản của Luật Đường sắt

10. Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

11. Nội dung cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

12. Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng

13. Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo

14. Nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và Bản đồ

15. Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

16. Nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

17. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng

18. Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân

19. Nội dung cơ bản của Luật Đặc xá

20. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

21. Nội dung cơ bản Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

22. Nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

23. Nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi năm 2018

24. Nội dung cơ bản cuả Luật Trồng trọt năm 2018

25. Nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

26. Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự

27. Giới thiệu Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

28. Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ
Quảng cáo - Liên hệ