Thứ 204072022

Phổ biến pháp luật

TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞLUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘLUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

CÁC NỘI DUNG, CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN VỀ PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021

I. CÁC LUẬT, BỘ LUẬT

1. Bộ luật Hình sự

2. Bộ luật Tố tụng hình sự

3. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

4. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

5. Luật An toàn thông tin mạng

6. Luật Trưng cầu ý dân

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

8. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

9. Luật Đường sắt

10. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

11. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

12. Luật An ninh mạng

13. Luật Tố cáo

14. Luật Đo đạc và Bản đồ

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

16. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

17. Luật Quốc phòng

18. Luật Công an nhân dân

19. Luật Đặc xá

20. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

21. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

22. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

23. Luật Chăn nuôi năm 2018

24. Luật Trồng trọt năm 2018

25. Luật Cảnh sát biển Việt Nam

26. Luật Thi hành án hình sự

27. Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

29. Luật Dân quân tự vệ

30. Luật Lực lượng dự bị động viên

31. Luật Bảo vệ môi trường

32. Luật Biên phòng Việt Nam

33. Luật Cư trú

34. Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

35. Luật Phòng chống ma túy

36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

37. Luật Thỏa thuận quốc tế

II. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC LUẬT, BỘ LUẬT

1. Đề cương giới thiệu Bộ luật Hình sự

2. Đề cương giới thiệu Bộ luật Tố tụng hình sự

3. Đề cương giới thiệu Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

4. Đề cương giới thiệu Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

5. Đề cương giới thiệu Luật An toàn thông tin mạng

6. Đề cương giới thiệu Luật Trưng cầu ý dân

7. Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

8. Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hõ trợ trợ

9. Nội dung cơ bản của Luật Đường sắt

10. Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

11. Nội dung cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

12. Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng

13. Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo

14. Nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và Bản đồ

15. Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

16. Nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

17. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng

18. Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân

19. Nội dung cơ bản của Luật Đặc xá

20. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

21. Nội dung cơ bản Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

22. Nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

23. Nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi năm 2018

24. Nội dung cơ bản cuả Luật Trồng trọt năm 2018

25. Nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

26. Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự

27. Giới thiệu Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

28. Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

29. Giới thiệu Luật Dân quân tự vệ

30. Giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên

31. Nội dung cơ bản Luật Bảo vệ môi trường

32. Nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam

33. Nội dung cơ bản Luật Cư trú

34. Nội dung cơ bản Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

35. Nội dung cơ bản Luật Phòng chống ma túy

36. Nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

37. Nội dung cơ bản Luật Thỏa thuận quốc tế

III. CÁC NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định số 136/NDD/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế