Thứ 204072022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 05/2022

TB-DAUGIA 536a6

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản hỏng thanh lý:

1. Loại tài sản: Trang thiết bị hư hỏng

2. Khối lượng: 63 danh mục (danh mục thanh lý bán đính kèm).

3. Giá khởi điểm: 48.165.503 đồng.

(Bốn mươi tám triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm lẻ ba đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính);

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký.

CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ